มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา []

เปิดรับนิสิตหลักสูตรสหเวชศาสตร์และ สาธารณสุขศาสตร์เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553
31,835 36

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Medical Technology)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก้าวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

     รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และทัศนะคติที่ดีต่อวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

     ซึ่งการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเน้น ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สนใจ ใฝ่รู้เพื่อสร้างบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่ประกอบด้วยความรู้ และจรรยาบรรณวิชาชีพ การศึกษาตามหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ใช้เวลาศึกษา 4 ปีการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิตพร้อมทั้งมีการฝึกงานวิชาชีพในโรงพยาบาล นอกจากนี้มีการสอนปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และมีการศึกษาดูงานเสริมหลักสูตร


 
 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครเรียน http://sci.bsru.ac.th/dept/mt/

ติดต่อสอบถาม ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทร. 02-473-7000 ต่อ 3930 , 3931
โทรสาร 02-473-7000 ต่อ 3932

 
 

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Thai Traditional Medicine (B.TM.)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในการส่งเสริม และดำรงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านสุขภาพตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย บัณฑิตแพทย์แผนไทยจึงต้องมีคุณสมบัติ

     สามารถใช้หลักการวินิจฉัยโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยในการบริการสุขภาพ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพตามขอบเขตที่กฎหมายวิชาชีพกำหนด ปรุงยาไทยและยาสมุนไพรได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาชีพ ประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการบริการสุขภาพ โดยคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการให้สอดคล้องกับผู้รับบริการ ค่านิยม และความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบริหารจัดการการให้บริการทางแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพและในชุมชนได้ นอกจากนี้ยังแสวงหาความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำไปวิเคราะห์วิจัยทางการแพทย์แผนไทย และนำมาประยุกต์ใช้ได้ตามสภาวะและสถานการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

     การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใช้หลักการเดียวกันกับหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 

 

 
 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครเรียน http://sci.bsru.ac.th/dept/ttm/

ติดต่อสอบถาม สาขาวิชาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทร. 02-473-7000 ต่อ 3001

 
 

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จะปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข และให้บริการด้านสุขภาพแก่บุคคล
ครอบครัวและชุมชน

     วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ต้องการให้นิสิต เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร วิชาการและบริการด้านสาธารณสุข คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ประยุกต์ความรู้ทางการสาธารณสุข และศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม

     มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่หาความรู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือพัฒนางานสาธารณสุข ปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพ และบุคลากรหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสาธารณสุข สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน

     การจัดการเรียนการสอนใช้หลักการเดียวกันกับหลักสูตรเทคนิคการแพทย์และแพทย์แผนไทย

 

 
 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครเรียน http://sci.bsru.ac.th/dept/bph/

ติดต่อสอบถาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1306 , 3151

 
#ราชภัฏ #บ้านสมเด็จ #รับสมัคร #เปิดรับสมัคร

บทความที่เกี่ยวข้อง

36 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป