L o a d i n g . . .

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล “ICDL Thailand Digital Challenge 2019 แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 3

โพสต์ 24 เม.ย. 62 15:40  ICDL  609
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 29 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , เด็กมัธยมปลาย


ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล “ICDL Thailand Digital Challenge 2019 แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 3
ICDL Thailand จะจัดการแข่งขัน “ICDL Thailand Digital Challenge 2019 แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 3 เพื่อคัดเลือกสุดยอดผู้มีสมรรถนะทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ  Auditorium, C ASEAN ชั้น 12 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

ขอเรียนเชิญสถาบันการศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนนักเรียน / นิสิต / นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงและเป็นเกียรติให้กับสถาบันการศึกษาและประเทศไทย เพื่อร่วมเข้าการแข่งขันรอบคัดเลือกตามวันและเวลาข้างต้น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2T0ZMZ2

ICDL Thailand ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานและระดับสูง (Digital Literacy) จึงได้ริเริ่มโครงการรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในสังคมไทยเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และในปีนี้ถือเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้กำหนดการจัดการแข่งขัน “ICDL Thailand Digital Challenge 2019 แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 3 เพื่อคัดเลือกสุดยอดผู้มีสมรรถนะทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Competency Excellence) จากผู้เข้าร่วมแข่งขันในระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยคัดเลือกระดับละ 2 คน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน “ICDL Digital Challenge 2019 ในระดับนานาชาติ (International Round)” ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษาและประเทศไทยต่อไป
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ