L o a d i n g . . .

ค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

โพสต์ 25 ธ.ค. 61 09:54  ชนิตา สมคิด  2,592
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 6 เม.ย. 2562 - 10 เม.ย. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


โครงการค่ายเพ(ร)าะครู สร้างคน #ค่าย๔ โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
   
วันที่จัดค่าย 6 – 10 เมษายน 2562 (ค้างคืน)
ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2562
จำนวนที่รับ 80 คน ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ค่าใช้จ่าย 750 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก (รอประกาศรายชื่อก่อน))
สถานที่จัดค่าย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
จัดโดย สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
    
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2561
2. สามารถร่วมกิจกรรมในค่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
3. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
4. ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามตลอดระยะเวลาโครงการ
5. น้องที่เคยเข้าร่วมค่าย 1 ค่าย 2 และค่าย 3 มาแล้ว ไม่สามารถสมัครค่าย 4 ได้
   
หลักฐานที่ใช้
1. สำเนาบัตรนักเรียน หรือ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. รูปถ่ายสี (รูปนักเรียน หรือ รูปถ่ายที่สุภาพ) ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่มุมบนขวามือของใบสมัคร
3. หลักฐานการชำระเงิน (หลังจากการประกาศผล)
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แฟนเพจ ค่ายเพราะครู สร้างคน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
https://web.facebook.com/phorkrusangkonedtsu
     
หมายเหตุ : ค่ายนี้เป็นค่ายแนะแนวการศึกษาทางวิชาชีพครู ไม่ใช่ค่ายเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อแต่อย่างใด
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ