L o a d i n g . . .

School Lab Thailand 2019 ชวนน้อง ม.ปลาย มานำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับ STEM ชิงทุนการศึกษาและทัศนศึกษาต่างประเทศ

โพสต์ 1 พ.ย. 61 22:36  piyanut  2,252
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


School Lab Thailand 2019 ชวนน้อง ม.ปลาย มานำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับ STEM ชิงทุนการศึกษาและทัศนศึกษาต่างประเทศ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันบริติซ เคานซิล ประเทศไทย, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
   
ได้การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ School Lab Thailand 2019 ขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเสนอความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ในที่สาธารณะ อีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทย ต่อยอดสู่การเป็นนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต
          
โครงการ School Lab Thailand 2019
ขอเชิญเยาวชนไทย อายุ 15-18 ปี (มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) มานำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์)
ภายใน 3 นาที ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรรค์ และสนุกสนาน ชิงทุนการศึกษาและทัศนศึกษาต่างประเทศ มูลค่ากว่า 300,000 บาท
         
รายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่
www.nsm/schoollabthailand
www.facebook.com/SchoolLabThailand
     
ติดต่อสอบถาม
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1414 - 1416
โทรสาร 0 2577 9990
Email: dechbordee@nsm.or.th
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ