L o a d i n g . . .

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม รับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 55 โดยการสอบสัมภาษณ์ ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT

โพสต์ 28 พ.ค. 55 17:10  สาขาวิชาภาษาเกาหลี มมส.  2,079
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 28 พ.ค. 2555 - 31 พ.ค. 2555
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, ปวช. / ปวส.


คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม รับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 55 โดยการสอบสัมภาษณ์ ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับบุคคล
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ ทำการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT รายละเอียดดังนี้

โครงการส่งเสริมการศึกษาทางด้านภาษาอาเซียน (ศศ.บ.ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาพม่า ภาษา
เขมร ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม)) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่พ้นสภาพการเป็นนิสิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
3. มีความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสาขาวิชาที่สมัคร
4. มีความประพฤติดี

โครงการส่งเสริมการศึกษาทางด้านภาษาเกาหลี (ศศ.บ.ภาษาเกาหลี) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2554
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
3. มีความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสาขาวิชาภาษาเกาหลี
4. มีความประพฤติดี

การสมัครด้วยตัวเองและการพิจารณา
1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา และต้องชำระค่าสมัคร 300 บาท
2. ผู้สมัครกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมัครที่ห้องวิชาการ (RN-101) อาคารราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
5. สอบสัมภาษณ์วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 (เวลา 13.00 – 17.00 น.)
6. ประกาศผลสอบวันที่ 1 มิถุนายน 2555
7. การพิจารณาเอกสารการรับสมัครและการรับเข้าศึกษา อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าภาควิชา/ประธาน
หลักสูตรและกรรมการสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครตามแบบฟอร์มของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตาม Link นี้เลยครับ ----> http://www.human.msu.ac.th/pdf/end.pdf
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ