ความคิดเห็น

36

จำนวนแชร์
2

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Medical Technology)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก้าวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

     รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และทัศนะคติที่ดีต่อวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

     ซึ่งการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเน้น ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สนใจ ใฝ่รู้เพื่อสร้างบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่ประกอบด้วยความรู้ และจรรยาบรรณวิชาชีพ การศึกษาตามหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ใช้เวลาศึกษา 4 ปีการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิตพร้อมทั้งมีการฝึกงานวิชาชีพในโรงพยาบาล นอกจากนี้มีการสอนปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และมีการศึกษาดูงานเสริมหลักสูตร


 
 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครเรียน http://sci.bsru.ac.th/dept/mt/

ติดต่อสอบถาม ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทร. 02-473-7000 ต่อ 3930 , 3931
โทรสาร 02-473-7000 ต่อ 3932

 
 

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Thai Traditional Medicine (B.TM.)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในการส่งเสริม และดำรงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านสุขภาพตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย บัณฑิตแพทย์แผนไทยจึงต้องมีคุณสมบัติ

     สามารถใช้หลักการวินิจฉัยโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยในการบริการสุขภาพ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพตามขอบเขตที่กฎหมายวิชาชีพกำหนด ปรุงยาไทยและยาสมุนไพรได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาชีพ ประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการบริการสุขภาพ โดยคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการให้สอดคล้องกับผู้รับบริการ ค่านิยม และความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบริหารจัดการการให้บริการทางแพทย์แผนไทยในสถานบริการสุขภาพและในชุมชนได้ นอกจากนี้ยังแสวงหาความรู้และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำไปวิเคราะห์วิจัยทางการแพทย์แผนไทย และนำมาประยุกต์ใช้ได้ตามสภาวะและสถานการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

     การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใช้หลักการเดียวกันกับหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 

 

 
 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครเรียน http://sci.bsru.ac.th/dept/ttm/

ติดต่อสอบถาม สาขาวิชาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทร. 02-473-7000 ต่อ 3001

 
 

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จะปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข และให้บริการด้านสุขภาพแก่บุคคล
ครอบครัวและชุมชน

     วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ต้องการให้นิสิต เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร วิชาการและบริการด้านสาธารณสุข คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ประยุกต์ความรู้ทางการสาธารณสุข และศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม

     มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่หาความรู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือพัฒนางานสาธารณสุข ปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพ และบุคลากรหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสาธารณสุข สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของชุมชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน

     การจัดการเรียนการสอนใช้หลักการเดียวกันกับหลักสูตรเทคนิคการแพทย์และแพทย์แผนไทย

 

 
 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครเรียน http://sci.bsru.ac.th/dept/bph/

ติดต่อสอบถาม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1306 , 3151

 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน PR. News > PR News
ความคิดเห็น

36

จำนวนแชร์
2

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

36 ความคิดเห็น

 1. #1 NotT
  26 ต.ค. 2552, 14:17 น.
  ++ หวัดดี ครับผมเป็นนิสิตที่ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคกาแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชั้นปีที่ 2 ครับ

  ++ อยากให้น้องๆ เข้ามาสัมผัสกับมหาวิทยาลัย น่ะครับ ที่นี้มีการเรียนการสอนดีครับ อุปกรณ์ต่างๆมีให้ใช้ครบครับ

  ++ อาจารย์ที่นี้ทุกคนเป็นกันเองครับ สอนเข้าใจ และให้รักในวิชาชีพครับ อาจารย์ทุกท่านเป็นบุคคลกาที่มีความรู้ครับ มีประสบการณ์สอนอย่างชำนาน ครับ

  ++ สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนเทคนิคการแพทย์ก็มาสมัครได้ น่ะครับ ตั้งใจอ่านหนังสือมาสอบน่ะครับ แต่ถ้ายังพลาดโอกาศสอบไม่ติดก็ไม่เป็นไรคร้าบ รอบ Admission ยังมีน่ะครับ (พี่ไม่รู้ว่าปัจจุบันมันคัดเลือกยังไง แต่รุ่นของพี่มันเป็น Admission อ่าครับ)

  ++ สู้ๆๆน่ะคร้าบ

  ++ ถ้าน้องๆๆ คนไหมมีความสงสัยเกี่ยวกับวิชาชีพ หรือมหาวิทยาลัย อะไรยัง ก็โทรมาหาพี่ได้น่ะคร้าบ พี่ชื่อ พี่น๊อต คร้าบ 084-005-3758 ครับ

  ++ แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกพี่ๆ น่ะครับ >>>> เด็ก MT 01 BSRU
  #1
 2. #2 ต้อม
  26 ต.ค. 2552, 18:18 น.
  ดีครับ เรียนที่นี่ดีจริงๆนะจากประสบการณ์ที่เรียนมาแล้วปี1 อาจารย์ใจดีมากเลยครับเอาใจใส่ดูแลนิสิตครับ
  #2
 3. #3 นุ่น
  26 ต.ค. 2552, 19:35 น.
  อยากเรียนสาธา ส.-อา มีมั้ยค่ะ
  #3
 4. #4 ต้อม
  3 พ.ย. 2552, 15:33 น.
  เรียนเทคนิคการแพทย์ที่นี่ดีมากเลยครับ
  #4
 5. #5 ต้อม
  3 พ.ย. 2552, 15:36 น.
  เครื่องมือที่นี่ทันสมัยมากเลย ได้ไปเรียนกายวิภาคที่ ศิริราชด้วยคับ สุดยอดเลย นับว่าเป็นสถาบันที่เอาใจใส่นิสิตดีมากเลยโดยเฉพาะ เทคนิคการแพทย์ ได้เรียนที่นี่สุดยอดครับผม
  #5
 6. #6 ต้อม
  3 พ.ย. 2552, 15:55 น.
  ประกาศรับสมัครนิสิตเทคนิคการแพทย์ 2553  ด้วย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 ด้วยวิธีการรับตรง จำนวน 30 คน ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เรียนสายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน

  2. ส่งใบสมัคร ใบ รบ. และพร้อมโอนเงินค่าสมัคร 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มบส. เลขที่บัญชี 401-340669-7 สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งหลักฐานการฝากเงิน ถึงสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กทม. 10600 โดยส่งวันสุดท้ายคือ วันที่ 11 มกราคม 2553 (รับใบสมัครวันสุดท้ายจากการประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง) หรือส่งทางโทรสาร หมายเลข 02-473-7000 ต่อ 3932

  3. นักเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถสมัครโดยตรงที่สาขาวิชาได้ในวันและเวลาราชการทุก

  วันจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2553

  4. มหาวิทยาลัยจะจัดเลขที่นั่งสอบและแจ้งทาง เว็ปไซต์ http://sci.bsru.ac.th/dept/mt ให้ไปสอบคัดเลือกตาม

  ห้องและสถานที่ที่จัดไว้ในวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยจะสอบคัดเลือกจากวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษในระดับมัธยมตอนปลาย ดังนี้

  กำหนดการสอบ

  วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2553

  เวลา 9.00 - 11.00 น. สอบวิชาฟิสิกส์ 100 คะแนน

  เวลา 12.00 - 14.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน

  เวลา 14.30 - 16.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

  วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553

  เวลา 9.00 - 11.00 น. สอบวิชาเคมี 100 คะแนน

  เวลา 13.00 - 15.00 น. สอบวิชาชีววิทยา 100 คะแนน
  #6
 7. #8 นู๋น้อย
  15 พ.ย. 2552, 17:08 น.
  อยากรู้ว่าเค้าคัดเลือกกันยังไง

  ไม่ดูเกรดหรอค่ะ

  การสอบยากไหม....

  สัมภาษยังไง ช่วยบอกทีคร่า  ขอบคุณค่ะ
  #8
 8. #9 Nott
  24 พ.ย. 2552, 22:56 น.
  ++ สำหรับการสอบน่ะครับ....

  ++ กำหนดการสอบ

  วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2553

  เวลา 9.00 - 11.00 น. สอบวิชาฟิสิกส์ 100 คะแนน

  เวลา 12.00 - 14.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน

  เวลา 14.30 - 16.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

  วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553

  เวลา 9.00 - 11.00 น. สอบวิชาเคมี 100 คะแนน

  เวลา 13.00 - 15.00 น. สอบวิชาชีววิทยา 100 คะแนน

  ++ ส่วนข้อสอบก็ไม่ยากมากน่ะครับ แต่ออกแนวคิดวิเคราะห์อ่ะ ครับ....

  ++ เนื้อหาข้อสอบครอบคลุมในการเรียนชั้น ม.ปลาย ครับ

  ++ การสัมภาส ก็ถามเกี่ยวๆกับวิชาชีพล่ะครับ มีคำถามเกี่ยวกับวิชาการนิดหน่อยไม่มากครับ ส่วนใหญ่ถ้าน้องๆสอบผ่านมาได้แล้ว รอบสัมภาสก็ไม่น่ามีปัญหา น่ะครับ...

  ++ สุดท้ายนี้พี่ก็อยากให้น้อง สู้ๆ น่ะครับ
  #9
 9. #10 เด็กพ.ว.
  25 พ.ย. 2552, 16:16 น.
  ขอทราบวิธีการส่งเงินหน่อยครับ
  #10
 10. #11 nott
  26 พ.ย. 2552, 20:54 น.
  ++ วิธีการส่งเงินน่ะครับ

  ++ ส่งใบสมัคร ใบ รบ. และพร้อมโอนเงินค่าสมัคร 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มบส. เลขที่บัญชี 401-340669-7 สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งหลักฐานการฝากเงิน ถึงสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กทม. 10600 โดยส่งวันสุดท้ายคือ วันที่ 11 มกราคม 2553 (รับใบสมัครวันสุดท้ายจากการประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง) หรือส่งทางโทรสาร หมายเลข 02-473-7000 ต่อ 3932
  #11
 11. #12 จบม.6แล้ว
  4 ธ.ค. 2552, 15:51 น.
  พี่ๆครับผมจะซิ้วนะครับ ผมเรียนที่ ม.เอกชนแล้วค่าเทอมแพงไปแล้วอุปกรณ์ที่ใช้เรียนเก่าๆไม่ไหวครับ บ้านสมเด็จค่าเทอมเท่าไหร่ครับ กู้ได้ไหมครับ อุปกรณ์?
  #12
 12. #13 พี่ มบส.
  7 ธ.ค. 2552, 16:45 น.
  ขอรวมตอบหลายๆคนเลยนะคะ

  1 เปิดโอกาสให้ทุกคนมาสมัครสอบ แล้วดูที่ผลสอบคัดเลือกกับ เกรดม.6 ประกอบกันบางคนเกรดไม่สูงแต่คะแนนสอบสูงก็มี ขึ้นอยู่กับโรงเรียน บางโรงเรียนปล่อยเกรด บางโรงเรียน เข้มเกรด มาสู้กันที่ข้อสอบคัดเลิอก

  2 ค่าเทอม เหมาจ่ายประมาณ เทอมละ 18000 ถึง 20000 นืดๆ เทอม 1 ปี1 จะมากกว่าเทอมอื่นๆ เพราะมีค่าบำรุงต่างๆ แต่สบายใจอย่างนึงคือไม่มีเก็บยุบเก็บยับ มีแต่ค่าหนังสือ

  3 เด็กซิ่วก็ควรมาสอบตรง คนที่มีคะแนน GAT PAT ก็ไปสมัครตอนแอด ถ้า รับ 2 รอบนี้เต็ม 60 คน ก็ปิดรับ

  4 ค่าสมัครสอบ โอนทางธนาคาร ดูใน web มบส.

  ตอนนี้ ม.เราไปแนะแนวหลายจังหว้ด สมีครได้เลย หวังว่าจะมาเป็นน้องใหม่ของเรานะคะ
  #13
 13. #14 นู๋นุ่น
  16 ธ.ค. 2552, 14:21 น.
  พี่สาวหนูเรียนอยู่ที่นี่หนูอยากเรียนบ้างจังเลย////แล้วข้อสอบเทคนิคการแพทย์กะข้อสอบสาธารณสุขเป็นข้อสอบเดียวกัลหรือป่าวคะแล้วถ้าเป็นข้อสอบเดียวกัลจะวัดจากอะไรเหรอคะว่าหนูจะติดคณะไหน---ถ้าวัดจากคะแนนสอบแล้วคะแนนสอบเท่าไหร่ถึงจะติดแต่ละคณะคะ
  #14
 14. #15 NotT
  20 ธ.ค. 2552, 21:33 น.
  ++ ตอบ คห.14 ครับ

  ++ เป็นข้อสอบเดียวกัน ครับ คือ น้องๆจะต้องเลือกสอบเพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น ครับ คือถ้าน้องสอบได้ก็ได้เลย ครับ แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ รอบ Admission เอาใหม่ ครับ

  ++ ส่วนคะแนนหรอครับ ก็คงจะเป็นประมาณว่าเอาคะแนนสอบของน้องๆ มาเรียงลำดับ ล่ะครับ แล้วก็ตัดตามจำนวนที่รับ ครับ

  ++ ยังไงมาสอบกันเยอะๆ น่ะครับ
  #15
 15. #16 จ่อม
  6 ม.ค. 2553, 16:18 น.
  สาธารณสุขเปิดปีแรกเหรอครับ

  แล้วหอพักต้องพักที่ไหน
  #16
 16. #17 กันยา
  14 ก.พ. 2553, 19:03 น.
  จบสาสุขที่นี่แล้วมีงานทำเลยไหมคะ
  #17
 17. #18 น้องใหม่ค่ะ
  10 มี.ค. 2553, 12:45 น.
  สาขาเทคนิคการแพทย์ จบแล้วต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ใช่มั๊ยค๊ะ แล้วต้องผ่านการรับรองรึป่าว ผ่านรึยัง เหมือน ที่ นครราชสีมา ไหมค๊ะ
  #18
 18. #19 บัว
  16 มี.ค. 2553, 20:41 น.
  ถ้าเข้าบริหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจหละค่ะ ต้องสอบไหม สมัครเข้าได้เรยรึป่าว
  #19
 19. #20 มบส
  19 เม.ย. 2553, 11:14 น.
  ต้องการเพื่อนชาย คณะสาธารณสุข พักค้วย

  เดื่อนละ 3000 รวมน้ำไฟ มีตู้เย็น พัดลม เตียงนอน โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า สัก 1 คน

  สนใจ 0823134177 แล้วพบกันนะครับ
  #20
 20. อ่านความคิดเห็นหน้า 2

แสดงความคิดเห็น

เรามาเล่นกันเถอะ มาเล่นกันเถอะ, อยากเล่นต้องกดปุ่มเพลย์ ปุ่มเพลย์ปุ่มไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .